Randalmata Mantra

Aum Aim Hrim Klim Namoh Namah

Ravipriyaye Namoh Namah:

Vansvardhini Namoh Namah

Randalmat: Namoh Namah