Randal Mataji (Stuti)

(Rag:- Shri Ramchandra Krupalu Bhajman)

Hai Adhyashakti Dayalu Devi Randal mat Namo Namah

Hai Shrushti Palanhar Devi Randal  mat Namo Namah

Hai Mahishasur Hannari Maa Mara Kam Krodh Ne Balje

Daya Karine Sharne Leje Randal Mat Namo Namah

Hai Chundmund Hannari Maa Mane Papthi Tun Chhodauje

Daya Karine  Bhakti Deje Randal Mat Namo Namah

Tare Bharose Jivan Naiya Hanki Rahyo Chhu Matre

Bani Sukani Par Uttaro Randal Mat Namo Namah

Mari Manvrutine Sthir Karine Charane Tare Rakhje

Bhakto Kahe Maa Par Uttaro Randal Mat Namo Namah