આરતી, રાંદલમાં

રાંદલ માં ની આરતી

આનંદ આનંદ કરું આરતી
આનંદ રૂપી રનામા

જય જય રાંદલ માતા
જય જય રાંદલ માતા

જે કોઈ ભાવ થી માં ને ભજતાં
જે કોઈ ભાવ થી માં ને ભજશે
સહાય કરે માં રનામા

આનંદ આનંદ કરું આરતી
આનંદ રૂપી રનામા

જય જય રાંદલ માતા
જય જય રાંદલ માતા

જેના ઘર માં ની ભક્તિ
જેના ઘર માં ની શક્તિ
સ્થાપે કીર્તિ સ્તંભામાં

આનંદ આનંદ કરું આરતી
આનંદ રૂપી રનામા

જય જય રાંદલ માતા
જય જય રાંદલ માતા

બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદાશિવ ભજતા
બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદાશિવ ભજતા
સહુની સૌ ની ઇસ્ટ પર રનામા

આનંદ આનંદ કરું આરતી
આનંદ રૂપી રનામા

જય જય રાંદલ માતા
જય જય રાંદલ માતા

અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ આપે
અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ આપે
માડી અભય વર રનામા

આનંદ આનંદ કરું આરતી
આનંદ રૂપી રનામા

જય જય રાંદલ માતા
જય જય રાંદલ માતા